Artikel

Årsmötesprotokoll 2020

Nu finns årsmötesprotokollet under kansli på hemsidan. Vid det digitala årsmötet 24 november hade 57 medlemmar svarat på utskickat mail och räknades som deltagare i årsmötet. 56 medlemmar samtyckte med de utskickade årsmöteshandlingarna. En medlem skickade in synpunkter till årsmötet, bifogas protokollet. För prislistan gjordes en redaktionell ändring beträffande avgiften vid förlängd hyrestid för iordningsställande av klubblokalen. Martin Huphries utsågs till Klubbhusansvarig.

KBS styrelse tackar medlemmarna för accepterande av det speciella demokratiska digitala årsmöte föranlett av Corona pandemin.

Ingvar Sätterström