Kommunens miljöstyrning

Kommunens miljöstyrning

Kommunen skärper miljökraven på KBS och dess medlemmar

Ingen ny biocidfärg (giftfärg) får målas på båtar som sjösätts i Upplands Bro Kommun.

Senast 30 december 2020 skall all gammal biocidfärg vara avlägsnad från båtbottnarna genom blästring eller slipning.

 

Tidigare under våren hade vi miljöinspektion från kommunen. Nu har kommunen återkommit med annmodan om vad KBS ska göra för att skydda miljön och inte försämra den samt att vidta åtgärder för att inte skada människors hälsa.

Båtklubbar och dess verksamhet utgör miljöfarlig verksamhet och klubbarna anses vara verksamhetsutövare. KBS har alltså ansvar för sin verksamhet och kan ev. bli ansvarig för skadesanering. Den enskilde medlemmen är normalt inte ansvarig för skadesanering såvida inte medlemmen har agerat i strid mot båtklubbens regelverk. 

 

Kommunens föreläggande

1. Utfasning av biocidfärg

a/ Upprätta en utfasningsfasningsplan senast 29 dec. 2017. Planen ska redovisa hur användning av biocidfärg ska upphöra och hur båtar med biocidfärg görs skrovrena från biocidfärg. Blästring eller slipning av båtbottnarna är metoder för skrovrengöring av gammal biocidfärg.

b/  Upphöra med användningen av biocidfärger och göra båtar med biocidfärg skrovrena innan 30 dec. 2020.

c/ KBS som verksamhetsutövare ska tillse att ingen inom klubben sjösätter båtar nymålade med biocidfärg i kommunen, oavsett om båtarna större delen av seglationstiden ligger i Saltsjön.

d/ Medlemmarna ska informeras om ovanstående beslutspunkter.

 

2. Hantering av avfall

a/ Bevis på tömning av miljöstation ska lämnas in till kommunen.

b/ Reviderad avfallshanteringsplanen ska lämnas in till kommunen.

 

3. Egenkontroll

a/ Information och råd ska ges till medlemmarna om personlig skyddsutrustning vid underhållsarbeten.

b/ Skriftliga rutiner till medlemmarna ska finnas hur båten ska täckas runt och under vid underhållsarbete med risk för spill och läckage samt hur farligt avfall som uppstår ska tas om hand.

c/ Skriftliga rutiner till medlemmarna hur dammspridning ska minimeras vid slip och skrap.

 

KBS styrelse jobbar nu vidare med kommunens krav, hur vi ska kunna uppfylla kraven för att skydda miljön och människors hälsa.

 

Ingvar Sätterström