Integritetspolicy för personuppgifter

Kungsängens Båtsällskap är ansvarig för behandlingen av personuppgifter inom ramen för föreningens verksamhet.

Detta ansvar beskrivs i dokumentet KBS integritetspolicy för personuppgifter: /sites/default/files/KBS%20integritetspolicy%20f%C3%B6r%20personuppgifter%20v2.pdf

 

Integritetspolicy

Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter

Kungsängens Båtsällskap (nedan kallad KBS) är ansvarig för behandlingen av personuppgifter inom ramen för föreningens verksamhet.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

KBS är en ideell allmännyttig förening som främjar båtliv. Inom ramen för administration av verksamheten behandlas personuppgifter för olika ändamål såsom kommunikation med medlemmarna, tilldelning av båtplatser, medlemsavgifter, arbetspass och vaktpass.

KBS är ansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid:

 • Hantering av medlemskap i KBS
 • Föreningsadministration
 • Deltagande i KBS verksamhet; t.ex. vakttjänst, arbetspass, utbildning
 • Sammanställning av statistik och uppföljning
 • Kontakt med medlem
 • Besök på och tillgång till innehåll på KBS hemsida där inloggning krävs
 • Publicering av material på hemsida och sociala medier
 • Tillträde till KBS klubbhus och bryggor
 • Användning av båtplats

Vilka delar vi personuppgifter med?

Medlemmarnas personuppgifter registreras i Svenska Båtunionens (SBU) administrativa system – SBU-BAS. Om en medlem i KBS även är medlem i andra båtklubbar, som använder BAS, så delar vi på samma personuppgift om medlemmen. Om en medlem lämnar KBS och vi därmed raderar uppgifterna finns de kvar i SBU-BAS om personen är medlem i annan båtklubb.

Uppgifterna kommer inte att delas av KBS med tredje part såsom kommersiella företag, organisationer eller länder inom eller utanför EU. Personuppgifter kommer inte heller att utsättas för automatiserat beslutsfattande.

Om KBS av någon anledning skulle tvingas dela dina personuppgifter med tredje part kommer du att informeras särskilt om detta.

Vilken laglig grund har vi för personuppgiftsbehandling?

KBS har nedan sammanställt den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter som sker inom föreningens verksamhet.

Ändamål med behandling

Laglig grund

Medlemskap i KBS

Ansökan och avtal om medlemskap

Föreningsadministration via Båtunionens system SBU-BAS

Avtal om medlemskap

Deltagande i föreningens verksamhet; t.ex.  vakttjänst, arbetspass, utbildning

Anmälan till- och samtycke om verksamhet

Sammanställning av statistik och uppföljning

Allmänt intresse

Kontakt med KBS

Intresseavvägning

Besök på KBS hemsida och tillgång till innehåll som kräver inloggning

Intresseavvägning och avtal

Publicering av material på KBS hemsida och sociala medier

Intresseavvägning och I förekommande fall samtycke

 

Tillträde till KBS klubbhus och bryggor via nyckel

Avtal med medlemmen

Användning av båtplats

Avtal med medlemmen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

KBS bedömer årsvis om ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna att raderas.

 

Vilka rättigheter har du?

Du som registrerad medlem i KBS har rättigheter som du bör känna till.

Du har rätt att få ett registerutdrag avseende KBS behandling av dina personuppgifter. KBS ska vid begäran av registerutdrag förse dig med en kopia av de personuppgifter som är under behandling. För eventuella ytterligare kopior som du begär får KBS ta ut en rimlig avgift utifrån administrativa kostnader.

Du har i vissa fall även rätt till s.k. dataportabilitet av personuppgifterna . Begreppet betyder att den som har lämnat sina personuppgifter har rätt att i vissa fall få ut och använda dessa på annat håll, till exempel i en social medietjänst. Den som har tagit emot personuppgifterna är skyldig att underlätta en sådan överflyttning av personuppgifter. En förutsättning är att denna behandlar personuppgifterna med stöd av ett samtycke från den registrerade eller för att uppfylla ett avtal med den registrerade och det gäller bara sådana personuppgifter som den registrerade själv har lämnat. Rätten till dataportabilitet regleras i dataskyddsförordningen GDPR (ref www.datainspektionen.se).

Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade.

Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad:

 • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för
 • Om behandlingen grundar sig på ditt samtycke och du återkallar samtycket
 • Om du motsätter dig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen
 • Om personuppgifterna har behandlats olagligt
 • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet

Du har också rätt att dra in ett samtycke, motsätta dig automatiskt beslutsfattande, profilering och invända mot direktmarknadsföring.

Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot behandling. Kontakta KBS styrelse för att utöva dina rättigheter.

Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende KBS behandling av personuppgifter till Datainspektionen, besök www.datainspektionen.se.

Mer information om hur föreningen arbetar för att tillvarata dina rättigheter återfinns i Instruktioner för att tillvarata enskildas rättigheter (Riksidrottsförbndet)

Om du vill veta mer

Har du frågor om KBS personuppgiftsbehandling eller vill du utöva dina rättigheter - kontakta KBS styrelse.