Miljö

KBS Miljöutbildning

/sites/default/files/KBS-milj%C3%B6information%202018-11-29.pptx

 

KBS strävar efter att efterleva kommunens miljökrav och att verka i harmoni med samhället i övrigt. Klubben har därvid en särskild miljöplan och utbildar löpande medlemmarna i olika aspekter på båtar och miljö. Planen och andra relaterade dokument återfinns längre ned på denna sida.

Kommunens miljöstyrning

Kommunens  miljökrav på båtklubbarna och deras medlemmar

Ingen ny biocidfärg (giftfärg) får målas på båtar som sjösätts i Upplands Bro Kommun.

Senast 31 december 2020 skall all gammal biocidfärg vara avlägsnad från båtbottnarna.

 

Kommunen genomför årliga miljöinspektioner. Därvid får KBS och andra klubbar anmodan och goda råd i frågor som gäller miljön. Båtklubbarnas verksamhet kan ha inslag av skadlig miljöpåverkan och klubbarna anses här vara "verksamhetsutövare". KBS har alltså ett stort ansvar för sin verksamhet och kan ytterst bli ansvarig för åtgärder, såsom miljösanering. Den enskilde medlemmen är normalt inte ansvarig för skadesanering såvida inte medlemmen har agerat i strid mot båtklubbens regelverk. 

 

Kommunens föreläggande

1. Utfasning av biocidfärg

a/ Upprätta en utfasningsfasningsplan senast 29 dec. 2017. Planen ska redovisa hur användning av biocidfärg ska upphöra och hur båtar med biocidfärg görs skrovrena från biocidfärg. Blästring eller slipning av båtbottnarna är metoder för skrovrengöring av gammal biocidfärg.

b/  Upphöra med användningen av biocidfärger och göra båtar med biocidfärg skrovrena innan 31 december 2020.

c/ KBS som verksamhetsutövare ska tillse att ingen inom klubben sjösätter båtar nymålade med biocidfärg i kommunen, oavsett om båtarna större delen av seglationstiden ligger i Saltsjön.

d/ Medlemmarna ska informeras om ovanstående beslutspunkter.

 

2. Hantering av avfall

a/ Bevis på tömning av miljöstation ska lämnas in till kommunen.

b/ Reviderad avfallshanteringsplanen ska lämnas in till kommunen.

 

3. Egenkontroll

a/ Information och råd ska ges till medlemmarna om personlig skyddsutrustning vid underhållsarbeten.

b/ Skriftliga rutiner till medlemmarna ska finnas hur båten ska täckas runt och under vid underhållsarbete med risk för spill och läckage samt hur farligt avfall som uppstår ska tas om hand.

c/ Skriftliga rutiner till medlemmarna hur dammspridning ska minimeras vid slip och skrap.

 

KBS styrelse jobbar nu vidare med kommunens krav, hur vi ska kunna uppfylla kraven för att skydda miljön och människors hälsa.

 

Ingvar Sätterström