KBS miljöplan

Miljöplan Övergripande handlingsplan för KBS miljöarbete

Brandskyddsplan Agerande för brandsäkerhet

Avfallshanteringsplan Hur avfall hanteras inom KBS

Utfasningsplan för biocidfärger KBS svar på Kommunens anmodan att förbjuda biocidfärger på KBS båtar

Båtplatsavtal Nytt båtplatsavtal blir tvingande för de som önskar båtplats inom KBS efter 2020-12-31

Rutiner vid båtunderhållsarbeten Metoder för att skydda hälsa och miljö